Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εγκληματική Οργάνωση

www.freelaw.gr
Εγκληματική Οργάνωση
Αριθμός άρθρου: 
187

1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται οποίος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση),που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 207 (παραχάραξη), 208 (κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων), 216 (πλαστογραφία), 218 (πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων), 242 (ψευ­δής βεβαίωση, νόθευση), 264 (εμπρησμός), 265 (εμπρησμός σε δάση), 268 (πλημμύρα), 270 (έκρηξη), 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 279 (δηλητηρίαση πηγών και τροφί­μων), 291 (διατάραξη της ασφαλείας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών),299 (ανθρωποκτονία με πρόθε­ση), 310 (βαριά σωματική βλάβη), 322 (αρπαγή), [322Α και 322Β (αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου)], 323 (εμ­πόριο δούλων), 323Α (εμπορία ανθρώπων), 324 (αρ­παγή ανήλικων), 327 (ακούσια απαγωγή), 336 (βιασμός), 338 (κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση παιδιών), 348Α (πορνογραφία ανηλίκων), 351 (σωμα­τεμπορία), 351Α (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής), 374 (διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής ), 375 (υπεξαί­ρεση), 380 (ληστεία), 385 (εκβίαση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 404 (τοκογλυφία), «στο τελευ­ταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 87 και στο άρθρο 88 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α212), όταν οι πράξεις αυτές (δι­ευκόλυνση της παρανόμου εισόδου ή εξόδου ή της πα­ράνομης μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών) τελούνται από κερδοσκοπία» , όπως επίσης περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτι­κών, όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, «καθώς και περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από την νομοθεσία για την προστασία των αρχαιο­τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς », «καθώς και τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος», «καθώς και περισσοτέρων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από την διάταξη του άρθρου 41 ΣΤ του Ν. 2725/99», «όπως ε­πίσης και περισσοτέρων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμω­ρούνται στο άρθρο 1280 του Ν. 2725/1999. Για τα εγκλήματα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του ιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί ετπβαρυνπκή περίπτωση». «Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά με την απο­φυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπορία, κατοχή, απο­θήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματος ή και προϊ­όντος απομίμησης, παραποίησης ή πειρατείας. 

2. Όποιος παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες ή υλικά μέσα, με σκοπό να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει οργά­νωση της προηγούμενης παραγράφου για τη διάπραξη των επιδιωκόμενων από αυτή κακουργημάτων, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης πα­ραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της οργάνωσης αν κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ήταν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 263α.

4.  Όποιος με απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, μαρ­τύρων, πραγματογνωμόνων και διερμηνέων ή με δωροδοκία των ίδιων προσώπων ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκλη­ματική οργάνωση της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000)μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Όποιος στις παραπάνω περιπτώσεις ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία όχι μόνο του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1, αλλά και άλλου εγκλήματος, από εκείνα που απαριθμούνται στην ίδια παράγραφο, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ενώ­νεται με άλλον για να διαπράξει κακούργημα (συμμορία), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο υπαίτιος, αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας.

6. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμ­πουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπη­ρέτηση των σκοπών της οργάνωσης της παραγράφου 1 ή της συμμορίας της παραγράφου 3 ή η επιδίωξη οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους των μελών τους συνιστούν επιβαρυντικές περι­στάσεις. Η μη τέλεση οποιουδήποτε από τα επιδιωκόμενα εγκλή­ματα των παραγραφών 1 και 3 συνιστά ελαφρυντική περίσταση. Η απλή ψυχική συνέργεια στα εγκλήματα της συγκρότησης ή συμμετοχής κατά την παράγραφο 1 ή της συμμορίας κατά την παράγραφο 3 δεν τιμωρείται, εφόσον τα μέλη της οργάνωσης ή συμμορίας δεν επιδιώκουν οικονομικό η άλλο υλικό όφελος.«Επιβαρυντική περίσταση συνιστά επίσης η τέλεση της πράξεως του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου με υλικό αντικείμενο το αργό πετρέλαιο ή άλλο πετρελαιοειδές ή ενεργειακό προϊόν.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ό­ταν οι προβλεπόμενες σ' αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή στρέφονταν κατά Έλληνα πολίτη ή κατά νομικού προσώπου που εδρεύει στην ημεδαπή ή κατά του Ελληνικού κράτους, ακόμη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν.

8. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρμόζεται αντίστοιχα και στα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος». (Το άρθρο 187 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς μεν με το άρθρο 1 του Ν.2928/27-6-2001, στη συνέχεια από τους νόμους 3658/08, 3849/10 και τέλος με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3875/20-9-2010 (ΦΕΚ 158Α ), με την οποίαν προστέθηκαν νέες παράγραφοι με αριθμούς 2,3 και 8, ενώ οι υπάρχουσες παράγραφοι 2-5 αναριθμήθηκαν σε 4-7. (1)

 

*Προστέθηκε στην περίπτωση 1 η φράση  [322Α και 322Β (αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου)] με το άρθρο τρίτο Ν. 4268/2014.
*Το τελυταίο εδάφιο παρίπτωσης 1  προστέθηκε με την παρ. 9  άρθρου 320, του Ν. 4072/2012.

*Το τελυταίο εδάφιο παρίπτωσης 2  προστέθηκε με την παρ. 9β  άρθρου 320, του Ν. 4072/2012.

*Η περίπτωση 2 (πρώην 4) προστέθηκε με την παρ. 20  άρθρου 320, του Ν. 3849/2010.

*Το τελυταίο εδάφιο παρίπτωσης 7  προστέθηκε με την παρ. 9γ  άρθρου 320, του Ν. 4072/2012.

(1) Βλ. επίσης άρθρα 9 και 10 του Ν. 2928/27-6-2001 σύμφωνα με τα οποία:

«ΑΡΘΡΟ 9.- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. 1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε οργάνωση της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και για συναφείς πράξεις μπορεί να λαμβάνονται μέ­τρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδ­ίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων των προ­σώπων που κατά το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους.

ΑΡΘΡΟ 10.- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. 1. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών μετρά φύλαξης διατάσσονται για τον εισαγγελέα, τον ανακριτή και τους δικαστές της υ­πόθεσης, όταν πρόκειται για κακουργήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος. Κατά την προφο­ρική απαγγελία στο ακροατήριο και κατά την κατάρτιση των απο­φάσεων των ποινικών δικαστηρίων τα ονόματα των δικαστών σε περίπτωση μειοψηφίας παραμένουν μυστικά.
2. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών μέτρα προστασίας για την αποτροπή κινδύνου εκδίκησης λαμβάνονται για τους κρατουμένους που προβαίνουν σε σημαντικές ως προς τη δράση εγκληματικής οργάνωσης αποκαλύψεις. Τέτοια μέτρα είναι ιδίως η κράτησή τους χωριστά από άλλους κρατούμε­νους, η μεταφορά τους με χωριστό όχημα και ασφαλή συνοδεία και η φύλαξή τους κατά τη διάρκεια των αδειών τους». (Σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 6 του Ν. 3251/04, οι διαταξεις των άρ­θρων 9 και 10 του Ν. 2928/01 εφαρμόζονται και για τις αξιό­ποινες πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 187Α του Π.Κ.).

(*) Στην παρ. 1 του άρθ. 187 το εδ. που αναφέρεται στον Ν. 3386/06 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρ. δεύτερου του Ν. 3875/10. Επίσης, η τέταρτη από το τέλος φράση της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 3658/08, η τρίτη με την παρ. 1 του άρθ. 8 του Ν. 4042/13-2-12, η προτελευταία φράση με την παρ. 1 του άρθρ. 4 του Ν. 4049/23-2-2012 και η τελευταία φράση με την παρ. 1 του άρθρου 12 του προηγούμενου νόμου.

 

 

 

Social Media